เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เอกสาร คป.

เอกสารการขอสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก

แบบฟอร์ม คป. 01 แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวก (Download)
แบบฟอร์ม คป. 02 ทะเบียนควบคุมการจ่ายคูปอง (Download)
แบบฟอร์ม คป. 03 แบบคําร้องขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงรายการคูปอง (Download)
แบบฟอร์ม คป. 04 แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ (Download)
แบบฟอร์ม คป. 05 แบบเสนอขอการรับรองหน่วยบริการและผู้ให้บริการ (Download)
แบบฟอร์ม คป. 06 ทะเบียนหน่วยบริการและผู้ให้บริการ (Download)
แบบฟอร์ม คป. 07 แบบรายงานความต้องการ (Download)
แบบฟอร์ม คป. 08 บัญชีชะลอการขอสิ่งอํานวยความสะดวก (Download)
แบบฟอร์ม คป. 09 บัญชียกเลิกการขอสิ่งอํานวยความสะดวก (Download)
แบบฟอร์ม คป. 10 ใบสมัคร เพื่อเป็นหน่วยบริการตามกฎกระทรวง (Download)
แบบฟอร์ม คป. 11 รายการสินค้าที่จะให้บริการตามกฎกระทรวงฯ(บัญชี ข) (Download)
แบบฟอร์ม คป. 12 หนังสือมอบอํานาจ (Download)
แบบฟอร์ม คป. 13 ใบสมัคร เพื่อเป็นผู้ให้บริการตามกฎกระทรวง (Download)
แบบฟอร์ม คป. 14 แบบคําขอรับเงินการให้บริการ (Download)
แบบฟอร์ม คป. 15 แบบคําขอรับเงินการให้บริการ (Download)
แบบฟอร์ม คป. 16 ขอรับเงินการให้บริการที่เป็นราชการ (Download)
แบบฟอร์ม คป. 17 สรุปบัญชีการให้บริการของสถานศึกษา (Download)
แบบฟอร์มคัดกรอง (Download)
แบบฟอร์ม IEP Online (Download)
คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก (Download)
คู่มือการขอรับเงินอุดหนุน(Download)
การขอรับเงินอุดหนุนการให้บริการ(Download)