เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ทำเนียบผู้บริหาร

                     ทำเนียบผู้บริหาร

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ปีการศึกษา

ตำแหน่ง

1.

นายดนัย  อันฤดี

2543-2545

ผู้อำนวยการ

2.

นายจรุงเวทย์  ชูสกุล

2545-2553

ผู้อำนวยการ

3.

นางสาวธนภร  ฤทธิ์แผลง

2554-2557

ผู้อำนวยการ

4.

นางสาวอำพร  ราชติกา

2557-ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ