เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ชี้แจงการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกฯ 2562

นที่ 27 มิถุนายน 2562 ศกศ.นค. ประชุมเพื่อชี้แจงการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และอาชีวศึกษา
1