เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ผู้จัดการโรงแรม อมันตาและคณะ เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ขอขอบพระคุณ ผู้จัดการโรงแรม อมันตา หนองคาย และคณะ ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆนักเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย
1