เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวอำพร ราชติกา

  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย

 • thumbnail

  นางสาวเทียนชุลี นาคเสน

  รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย

 • thumbnail

  นางสาวธิดารัตน์ สมัญญา

  รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย

 • thumbnail

  นายสิทธินัย ไชยจันทร์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวมาลิณี คำมะมูล

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวจิรารัตน์ วงศ์โยธา

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวอริศรา ศรีขัดเค้า

  ครู

 • thumbnail

  นายวีระศักดิ์ สารกรณ์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสุภาวิดา คำพิลา

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวปิยะภรณ์ พลเยี่ยม

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวเจนจิรา บาดี

  ครู

 • thumbnail

  นายบุญมี สุทธิ์จักร์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวดอกอ้อ ฝอยกลาง

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวจิราภรณ์ สุพล

  ครู

 • thumbnail

  นายศิวกร โกสินธุ์

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาววิชชยา แสงงาม

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายศตวรรษ ราชติกา

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาววรรณพา บุตตะหล้า

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ ภูตะมาตย์

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวจารุณี จันทะเวทย์

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวกฤติมา ระวะรักษ์

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวนรารัตน์ ภูชะหาร

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายภูวดล พรภูมินทร์

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายบุญญฤทธิ์ ธรรมวงศา

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวเทียมหทัย ไชยจันทร์

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวนงนาจ ประพฤติ

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวเฉลิมศรี บุตรเวทย์

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวณัชชา สุริยะกมล

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางวารุณี ชาดงบัง

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางวิมลวรรณ อ่ำกำเนิด

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวพัชรินทร์ หินแสงใส

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวพัชราภรณ์ บัวโค

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวละออง แดงน้อย

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวมาลินี ชาดงบัง

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางมณเฑียน วงษาเทพ

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวอนุสสรา โกพลรัตน์

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวทัศนีย์ สุวรรณมาตร์

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวปัญญาวี วันชูพริ้ง

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวนันฑณา เรืองศิลา

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นายสุริยา สอนคำหาร

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาววงค์เดือน นามรส

  คนครัว

 • thumbnail

  นายจร ทิพเสน

  ยาม

 • thumbnail

  นายอรุณ ศรีอัคราช

  คนงาน