เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ

 • thumbnail

  นายศุภชัย ประเสริฐนู

  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย

 • thumbnail

  นางสาวเทียนชุลี นาคเสน

  รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย

 • thumbnail

  นายสิทธินัย ไชยจันทร์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวมาลิณี คำมะมูล

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวจิรารัตน์ วงศ์โยธา

  ครู

 • thumbnail

  นายศตวรรษ ราชติกา

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายมณฑล จันทร์มนตรี

  ครู

 • thumbnail

  นายวีระศักดิ์ สารกรณ์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวปิยะภรณ์ พลเยี่ยม

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวเจนจิรา บาดี

  ครู

 • thumbnail

  นายบุญมี สุทธิ์จักร์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวดอกอ้อ ฝอยกลาง

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวจิราภรณ์ สุพล

  ครู

 • thumbnail

  นายศิวกร โกสินธุ์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววิชชยา แสงงาม

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาววรรณพา บุตตะหล้า

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาววรรณนิสา โคตรภูเขียว

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญนภา นามวงสา

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวศิรดา แสนปาลี

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางศิรินาฏ จารย์โพธิ์

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวพนิดา สารเนตร

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายสิริชัย หอมวงษ์ ปานจำรูญ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาววิชชุตา วงศ์บาตร

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรณี ทองมหา

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวเสาวลักษณ์ ป้อมสุวรรณ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวสิริยา สุวรรณสม

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางจิราพัชร เมาแรต

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวอุไรรัตน์ สมเนตร์

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ ภูตะมาตย์

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวจารุณี จันทะเวทย์

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวกฤติมา ระวะรักษ์

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวนรารัตน์ ภูชะหาร

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายภูวดล พรภูมินทร์

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายบุญญฤทธิ์ ธรรมวงศา

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวเทียมหทัย ไชยจันทร์

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาววลัยวรรณ สุขภูมิ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวรัชชุดา จันทรขันตี

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายจุติพงศ์ ภูดวงจันทร์

  ครูสอนเด็กในโรงพยาบาล

 • thumbnail

  นางสาวสุคนธรส บุญธรรม

  พนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวนงนาจ ประพฤติ

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวเฉลิมศรี บุตรเวทย์

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวณัชชา สุริยะกมล

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางเดือนเพ็ญ วงษ์สมศรี

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางวิมลวรรณ อ่ำกำเนิด

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวพัชรินทร์ หินแสงใส

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวพัชราภรณ์ บัวโค

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวมาลินี ชาดงบัง

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางมณเฑียน วงษาเทพ

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวอนุสสรา โกพลรัตน์

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวทัศนีย์ สุวรรณมาตร์

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวเจนจิรา แสนหล้า

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวนันฑณา เรืองศิลา

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาววงค์เดือน นามรส

  คนครัว

 • thumbnail

  นายจร ทิพเสน

  นักการภารโรง

 • thumbnail

  นายอรุณ ศรีอัคราช

  คนงาน

 • thumbnail

  นายสุริยา สอนคำหาร

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาววรลักษณ์ ไชยราช

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นายสัมฤทธิ์ มีปัญญา

  นักการภารโรง

 • thumbnail

  นางสาวอภิญญา พันชุรัตน์

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นายพิตตินันท์ พันธหิตานนท์

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวนันท์นภัส โคตรสงคราม

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวจุรีภรณ์ มุลติกะ

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวมนัสนันท์ แก้วไธสง

  พี่เลี้ยงเด็กพิการ