เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษ

                 ศูนย์ การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ โดยใช้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็นสำนักงานชั่วคราว

                ต่อมาได้ขอจัดตั้งสำนักงานชั่วคราวที่โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายอัธยาศัย โฮมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ในขณะนั้นเพื่อจัดการศึกษาในลักษณะของศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและ เตรียมความพร้อม


 
                ต่อมาได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๒๑ ตอนที่ ๕๘ง ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ให้สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย (เดิม) เป็นที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย ถนนพนังชลประทาน ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยได้ให้บริการจัดการศึกษาในรูปแบบนอกระบบหรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน รวมทั้งจัดสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต ๑ ให้ใช้สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย (เดิม) เป็นสำนักงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสินสมุทร เสนาอาจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน

                    ปัจจุบัน บริหารงานโดย นางสาวอำพร ราชติกา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย