เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การขอรับบริการ

การขอรับบริการ (ฟรี)

       ผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานที่มีความบกพร่องมารับบริการได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร

      1. อายุแรกเกิดจนถึงตลอดชีวิต ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่บริการ
      2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
      3. มีความพิการดังที่กล่าวมาข้างต้น

 หลักฐานในการสมัคร

     1. สำเนาทะเบียนบ้าน                2 ฉบับ
     2. สำเนาสูติบัตร                       2 ฉบับ
     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง   2 ฉบับ
     4. รูปถ่ายเด็กขนาด 2 นิ้ว            2 แผ่น
     5. ใบรับรองความพิการจากแพทย์หรือสมุดคนพิการพร้อมสำเนา            2 ฉบับ

ประเภทความพิการทั้ง 9 ประเภท

     1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น

     2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

     3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

     4. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

     5. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

     6. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา

     7. บุคคลที่บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์

     8. บุคคลออทิสติก

     9. บุคคลพิการซ้อน