เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การกำหนดค่ามาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมาย

การกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย ปีการศึกษา 2563มาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย ปีการศึกษา 2564

มาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย และประกาศค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2565
 
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองค่าย ปีการศึกษา 2565


กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565