เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การกำหนดค่ามาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมาย

การกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย ปีการศึกษา 2563มาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย ปีการศึกษา 2564