เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาทของโรคโควิค 19

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ประเภทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ณ วันที่ 21/05/2021