เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ

 
วิสัยทัศน์
ภายในปีการศึกษา 2564
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการที่ได้มาตรฐาน มีบุคลากรมืออาชีพ
บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล”
  
 
พันธกิจ
  1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
2. สนับสนุน สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้พิการแต่ละบุคคล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้พิการที่อยู่ห่างไกลได้รับบริการอย่างทั่วถึง เสมอภาค
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรปฏิบัติตน ปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมอัตลักษณ์มาใช้ในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน
7. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรนำระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการปฏิบัติงาน
8. นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
9. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเครือข่ายการจัดการศึกษาที่หลากหลาย
10. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้
 
ป้าประสงค์
  1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
2. สนับสนุน สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้พิการแต่ละบุคคล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้พิการที่อยู่ห่างไกลได้รับบริการอย่างทั่วถึง เสมอภาค
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรปฏิบัติตน ปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมอัตลักษณ์มาใช้ในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน
7. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรนำระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการปฏิบัติงาน
8. นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
9. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเครือข่ายการจัดการศึกษาที่หลากหลาย
10.ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้
 

 กลยุทธ

  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนพิการ
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

 ปรัญชญา

  "คนพิการไม่ไร้ค่า หากพัฒนาให้ถูกทาง"

 อัตลักษณ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ

  "ยิ้มได้ ทักทายเป็น"

 เอกลักษณ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ

  "บรรยากาศน่าอยู่ ครูมืออาชีพ"

 คุณธรรมอัตลักษณ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ

  "รับผิดชอบดี มีวินัย ใช้พอเพียง"